Ronaldson Sylla, yon dansè nan kò ak nanm

126

  Depi 1982, komite entènasyonal dans ki ap travay ak UNESCO, dekrete jounen 29 Avril la kòm jounen entènasyonal dans ak tout lòt pratik atistik ki sòti ladanl. Nan kad jounen sila pou ane sa, Le patriote te rankontre Ronaldson Sylla ki se yon dansè pwofesyonèl pou yon ti chita pale sou kijan li viv pasyon li nan yon peyi Kote dans souvan atribye ak fanm.

1- Prezante w pou nou

  Mwen se Ronaldson Sylla, dènye pitit nan yon fanmi ki gen 4 timoun. Mwen se dansè pwofesyonèl, pwofesè epi koyegraf. Mwen se yon travayè sosyal tou epi Mwen se teksnisyen nan telekominikasyon. Mwen renmen dans, moun ak bèt.

2-Depi kilè wap danse?

Mwen kòmanse danse fòmèl nan laj 14 ou 15 zan. Se te nan lane 95. M te konn danse avan sa tou paske nan epòk sa, Michaël Jackson, Criss Cross Mc Hammer ak lòt ankò, pa ta ka pa enfliyanse w.

3- Eske ou bay kou dans?

 Wi mwen ap bay kou dans depi 19 lane deja pou granmoun, jèn ak timoun.

4- Eske pou ou dans se yon pasyon oubyen yon mwayen pou fè lajan ?

 Dans pou mwen vin plis pase yon pasyon. Se tankou Klak ak Sipèmann, nou lye nan yon sèl kò. Ou pap jwenn mwen san li men m itilize l pou m fè kòb tou paske li se yon metye menm jan ak tout lòt yo. Fòk dansè yo ta kòmanse reyini pou monte yon federasyon pwofesyonèl dansè ki pou ta kapab fè presyon sou leta ak palman an, pou yo akouche yon pwojè lwa ki ap rekonèt disiplin dans ak teyat yo kòm metye.

5- Kijan pwòch ou konprann chwa sa?

  Nòmal san pwoblèm! Mwen te gen chans grandi nan yon fanmi eklere ki te toujou ankouraje nou fè anpil bagay. Donk, mwen te jwenn chans fè tout sa m te anvi fè. Papa m te ankouraje m lè l te aprann map pratike dans.

6-Ki pi bèl reyalizasyon w nan domèn nan?

 Pi bèl reyalizasyon m se lè m te patisipe nan yon konkou entènasyonal pou Ayiti (Carribean Shampionship performing Art). Mwen te dekwoche meday lò nan kategori etnik / folklò. Sa te pase nan peyi Jamayik e te gen 35 peyi ki te la. Se yon moman entans lè w konnen w vin goumen pou tout yon nasyon.

7-Ki pi gwo echèk ou ?

 Pi gwo echèk map genyen se si jodiya mwen ta chwazi bay vag ak sam renmen an ki se dans ak fè moun danse.

8- Yo souvan atribiye dans, sitou fòlklò a fi, kijan w santi w kòm gason k ap danse?

Mwen tap di pito : yo toujou atribye dans a fi paske gen yon kote sansyèl, estetik se nan fanm yo toujou wè l. E danse gen tout bagay sa yo e menm plis. Dans se sinonim bote nan dènye limit ou te ka imajine li. Li nòmal pou mwen yon gason kap danse. M pa t jennen pou m panse kisa yo pral panse paske m konnen moun ap toujou jwenn yon bagay pou di, kit pozitif ou négatif. Egzanp : yo toujou atribye foutbòl a gason. Poutan gen anpil fi ki fè disiplin sa.

M panse menm jan fi an danse an gason ka fè l tou, okontrè gason yo fè l pi byen ankò ke medam yo. Se pa San rezon ou jwenn plis gason kap anseye dans.

Kounye a erezman lespri moun yo kòmanse louvri ki fè yo gen yon lot apwòch sou Kesyon sa.

8- Nan okazyon jounen dans lan, ki konsèy ou ta renmen pote pou jèn gason dansè yo?

  Nan jounen dans sa, mwen ta renmen di jèn yo ret fòme tèt yo, ret aprann nan sant fòmasyon yo, pou yo ret tann pwa a bouyi paske m wè pifò prese pou al fè lekòl pa yo. M konprann se kapab rèv ak objektif yo men fòk yo konnen lè yon moun ap itilize yon zam li pa metrize, li ka koze anpil dega.

Lòt konsèy, m ta renmen yo goumen pou nou mete ansanm yon jounen nasyonal ki ap konsakre ak dans tradisyonèl nou yo. Pou gen deba, kòlòk, seminè ak anpil rechèch kap fèt sou kesyon dans lan epi pou l entegre nan lekòl klasik yo. Si nou pa fè sa yo, toutrèl ap vin met pijon deyò nan kaj li. Kisa m vle di la? Mwen vle di Tango ak Hip Hop sanlè vin mete Nago ak Ibo deyò nan bitasyon yo.

Jessie Lisa A.R Tataille